Статут Центру

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КАНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО–САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(ідентифікаційний код -38682646)

Переглянути весь документ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради (далі – Центр) є закладом охорони здоров’я- комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.
1.2. Центр створений відповідно до рішення Канівської районної ради від 30.05.2018 № 24-15/VII та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради у комунальне некомерційне підприємство. Майно центру є власністю територіальних громад сіл Канівського району в особі Канівської районної ради (далі-Власник).
Центр є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального закладу «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради.
1.3. Центр створений на базі майна територіальних громад сіл Канівського району в особі Власника.
1.4. Власником Центру та органом управління майном є територіальні громади сіл Канівського району в особі Канівської районної ради. Центр є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику.
1.5. Центр здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Центру або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
1.7. Не вважається розподілом доходів Центру, в розумінні п. 1.6. Статуту, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
1.8. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Канівської районної ради, розпорядженнями голови Канівської районної державної адміністрації та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:
– повне українською мовою: Комунальне некомерційне підприємство «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради;
– скорочене українською мовою: КНП «Канівський ЦПМСД»;
у разі необхідності:
– повне англійською мовою: Communal noncommercial enterprise «Kaniv center of primary health care» of Kaniv regional council;
– скорочене англійською мовою: CNE «Kaniv CPHC».
2.2. Юридична адреса: 19030, Черкаська область, Канівський район, с. Ковалі, вул. Центральна, 18.
2.3. Місце провадження діяльності: 19003, Україна, Черкаська область, місто Канів, вул. Успенська, 15.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою створення Центру є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території міста Канева, Канівського району та об’єднаних сільських територіальних громад, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:
– медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
– забезпечення та організація права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
– організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
– проведення профілактичних щеплень;
планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
– консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
– взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
– організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
– забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
– упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
– направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;
– участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
– участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
– участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
– участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у місті Каневі, Канівському районі та об’єднаних сільських територіальних громадах та шляхів їх вирішення;
– надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у місті Каневі, Канівському районі та об’єднаних сільських територіальних громадах;
– медична практика;
– визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
– моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
– забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;
– зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
– залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
– закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
– координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
– надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
– надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
– надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території міста Канева, Канівського району та об’єднаних сільських територіальних громад;
– організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
– інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.
3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Центр є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном спільної власності територіальної громади сіл Канівського району на праві оперативного управління та іншим майном переданим йому на законних підставах.
4.3. Центр здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Власником, самостійно організовує надання послуг (виконання робіт) і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
4.4. Власник не відповідає за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Власника, окрім випадків, передбачених законодавством.
4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Центр має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнові прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.9. Центр самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність та затверджує штатний розпис.
4.10. Центр надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Центр має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1 Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.
5.2. Центр не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Власника. Центр не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішується виключно Власником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Центру є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Центру відповідно до рішення про його створення;
5.3.2. Кошти місцевих бюджетів (Бюджетні кошти);
5.3.3. Власні надходження Центру: кошти від здачі в оренду (зі згоди Власника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації робіт, послуг;
5.3.4. Цільові кошти;
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
5.3.6. Кредити банків;
5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
5.3.9. Благодійні внески;
5.3.10. Кошти отримані від участі у грантових проектах;
5.3.11. Кошти отримані від співпраці зі страховими компаніями;
5.3.12. Кошти отримані від надання платних послуг;
5.3.13. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
5.4. Вилучення майна Центру може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.5. Статутний капітал Центру становить дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот тридцять чотири тисячі сімсот двадцять вісім (19534728,7) гривень.
5.6. Центр може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Власника.
5.7. Центр має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на підставі оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування, за рішенням Власника.
5.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.
5.9. Власні надходження Центру використовуються відповідно до чинного законодавства України.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Центр має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Центру та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.
6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.
6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.9. Визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників, затверджувати штатний розпис.
6.1.10. Створювати структурні підрозділи Центру відповідно до чинного законодавства України.
6.1.11. Укладати угоди щодо надання первинної медичної допомоги населенню Канівського району та об’єднаних територіальних громад.
6.1.12. Укладати договори про медичне обслуговування населення Канівського району відповідно до чинного законодавства з іншими закладами охорони здоров’я, будь-якими юридичними та фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані та отримали відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики.
6.1.13. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Центр:
6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
6.3. Обов’язки Центру:
6.3.1. Надавати медичну допомогу відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та інших укладених договорів.
6.3.2. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.3.3. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я з надання первинної медико-санітарної допомоги населенню міста Канева, Канівського району та об’єднаних сільських територіальних громад.
6.3.4. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.3.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.3.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.3.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
7. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
7.1. Управління Центром здійснює Власник.
7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Центру здійснює Директор, який призначається на посаду та звільнюється з неї за рішенням Власника, відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством, та який відповідає кваліфікаційним вимогам МОЗ. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Власник:
7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Центру, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
7.3.2. Затверджує Статут Центру та зміни до нього;
7.3.3. Затверджує фінансовий план Центру та контролює його виконання;
7.3.4. Затверджує порядок проведення конкурсу на заміщення посади директора Центру;
7.3.5. Організовує та проводить конкурс на заміщення посади директора Центру;
7.3.6. Укладає і розриває контракт з Директором Центру та здійснює контроль за його виконанням;
7.3.7. Погоджує Центру договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;
7.3.8. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю об’єднаних сільських територіальних громад та закріплене за Центром на праві оперативного управління;
7.3.9. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Центру, призначає ліквідаційну комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
7.3.10. Приймає рішення про відчуження, списання, заставу та передачу в користування (оренду) майна та земельних ділянок, що відноситься до основних засобів та є спільною власністю територіальних громад сіл Канівського району.
7.4. Місцеві органи виконавчої влади укладають з Центром договори про медичне обслуговування населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.
7.5. Директор Центру:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Центру, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Центру за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника.
7.5.3. Організовує роботу Центру щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Центру, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Центру, якість послуг, що надаються Центром, використання наданого на праві оперативного управління Центру майна спільної власності територіальних громад сіл району і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Центром договорів.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Центру відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Центром на праві оперативного управління майна.
7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.
7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних Центру, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
7.5.9. Подає в установленому порядку Власнику квартальну та річну звітність Центру, за запитом Власника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Центру, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Центру. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Центру. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
7.5.13. Забезпечує дотримання в Центрі вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.15 Несе відповідальність за збитки, завдані Центру з вини Директора в порядку, визначеному законодавством.
7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
– положення про преміювання працівників за підсумками роботи Центру;
– порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
– порядок приймання, зберігання, відпустку та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.17. За погодженням із Власником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
7.5.18. Надання в оренду нерухомого майна, відбувається за рішенням Власника та за погодженням Директора Центру.
7.5.19. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Центру згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Власником і Директором Центру.
7.5.20. Визначає організаційну структуру, встановлює граничну чисельність працівників Центру та затверджує штатний розпис.
7.6. Директор Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність фінансового обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
7.7. У разі відсутності Директора Центру або неможливість виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
7.8. З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я при Центрі створюється Спостережна рада, яка є ініціативним та дорадчим органом Власника та дорадчим органом директора Центру. Склад Спостережної ради та Положення про неї затверджується рішенням Власника.
7.9. При Центрі можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом Директора Центру або уповноваженого органу.
8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ
8.1. Структура та гранична чисельність працівників Центру визначається директором Центру у відповідності до діючих нормативних вимог.
8.2. Структурними підрозділами Центру є:
8.2.1. Адміністративна частина управління:
8.2.2. Господарський відділ.
8.2.3. Лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, які є структурними підрозділами Центру.
8.3. Структура Центру, порядок внутрішньої організації, сфера діяльності структурних підрозділів, а також функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Центру затверджуються Директором.
8.4. Штатну чисельність Центру визначає Директор на підставі фінансового плану Центру, погодженого в установленому законодавством та цим статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.
Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися Директор Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається Директору Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Центру визначаються контрактом, укладеним із Власником.
Преміювання Директора Центру, встановлення надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Власника у межах наявних коштів на оплату праці.
9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Центр самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
10.2. Центр несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру здійснюють відповідні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
10.4. Власник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Центру та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Центр подає Власнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим в Центрі здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2. У разі припинення Центру (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Центру передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені центру, що ліквідується.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.9. Центр є таким, що припинив свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.10. Все що не передбачено цим Статутом, регулюється чинним законодавством України.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ЦЕНТРУ
12.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Власника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12.2. Зміни цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.